Yuliia Manukian – Košice Modernism: Striking AuthentiCity

Šopa Gallery / Košice Artist in Residence, Hlavná 40, Košice 14.12.2023 18.00

Výskum Yuliie Manukian v rámci jej rezidencie v KAIR sa zameriava na obdobie medzivojnovej moderny v Košiciach. Sústredí sa na dve roviny dedičstva mesta: architektúru budúcnosti a podporu tvorby národnej a lokálnej identity. Významným predstaviteľom tejto myšlienky – začlenenia novej architektúry do historického prostredia – bol Ľudovít Oelschläger. Yuliin nezaujatý pohľad jej umožňuje nestranne skúmať modernistickú architektúru tohto obdobia, zdôrazňujúcu význam miestnych naratívov v prostredí novoformujúcej sa republiky. Je to pokus vidieť, ako sa regionálne a kozmopolitné prístupy k umeniu a architektúre prelínali a navzájom ovplyvňovali.

V dvadsiatych rokoch dvadsiateho storočia sa medzivojnové Košice, súčasť novovzniknutého Československa, stali pulzujúcim centrom kultúrneho života. Domáci kontext dvadsiatych a tridsiatych rokov možno vnímať ako prekročenie všetkých lokálnych hraníc, ambiciózne meranie sa s Európou a svetom. Trvalo však pomerne dlho, kým sa podarilo preskúmať regionálnu atmosféru optikou globálneho modernistického hnutia a prekročiť dualizmus centra/periférie.

To všetko je mimoriadne dôležité pre pochopenie fenoménu košickej moderny, času kultúrneho rozmachu Košíc v medzivojnovom období. Pôsobili tu umelci z rôznych častí bývalej monarchie, ktorí reflektovali turbulentnú realitu a svojimi rozmanitými víziami prispievali do aktuálneho spoločensko-kritického diskurzu. V košickej moderne sú zastúpené aj nové urbanistické tendencie, ktoré čerpali inšpiráciu z pomalých, ale zásadných zmien v mestskej krajine. Modernistické urbanistické motívy sa prejavovali v zobrazovaní kaviarenskej rutiny, verejného a súkromného života, priemyselného rozmachu – všetkých znakov neúprosne postupujúceho pokroku, pričom nezanedbávali ani jeho temnú stránku – sociálne napätie, chudobu a krízu, ktoré rezonovali v tvorbe niektorých umelcov.

Yuliia Manukian je novinárka v oblasti kultúry, kurátorka umenia a mestských projektov mimovládnej organizácie Urban Re-Public (Cherson, Ukrajina), ktorá sa zameriava na súčasné umenie, mestské problémy, ochranu a propagáciu kultúrneho dedičstva. Je vášnivou bádateľkou modernistickej architektúry (Cherson, Užhorod, Weimar, Dessau, Kaunas, Klaipeda, Bukurešť, Brno, Hradec Králové).

Rezidenčný program z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Fond na podporu umenia je hlavným partnerom tohto projektu.
Projekt ďalej podporilo Mesto Košice.