Lost in creation

Lost in creation

Dátum predstavenia: 28. 6. 2018 o 19.00 hod.
Miesto konania: Tabačka Kulturfabrik

Vesmír ako miesto túžby. Kozmos ako objekt predstáv. Priestor ako nelimitované prostredie na vynájdenie potenciálnych svetov. Science fiction ako únik od reality.

Dve performerky zmenia pódium v neznáme dimenzie a konfrontujú divákov s ich predstavami života na vzdialených planétach.

Inšpirované misiami NASA skúmajú sebapoňatie ľudskej existencie a kreatívne ašpirácie vedy.

 

Satelity Voyager 1 & 2 leteli vesmírom od roku 1977 s úlohou preskúmať planéty najviac vzdialené od Zeme. Dnes už ich však Voyager 1  nechal dávno za sebou a vstúpil do medzihviezdeho priestoru. Na palube nesie zlatý disk s fotografiami, hudbou a zvukovými nahrávkami z planéty Zem, ktoré majú dať predstavu o pozemskom živote na Zemi  mimozemskej inteligencii.

K dnešnému dňu sa však nedostalo žiadnej reakcie, žiadnej odpovedi –

Skúmanie vesmíru a vesmírnych telies je úzkou interakciou predstavivosti a vedy. Jeden by mohol povedať: ľudskosť vytvára ich obraz vonkajšieho priestoru. Verí sa, že teórie o stvorení vesmíru, kvalite planét a o potenciálnej existencii foriem života podobných k tej ľudskej budú potvrdené použitím fotografie, meraní, misií. Teórie sú vyvinuté a zničené, opätovne vykalkulované alebo zmenené novšími pozorovaniami. Vytvorenie priestoru je v neustálom pohybe.

“Lost in creation” sa nachádza na hrane poznania a imaginácie s vlastnými výtvormi neznámych galaxií a foriem života.

“Lost in creation” je medzinárodná produkcia a prvá umelecká kolaborácia tanečníčky a choreografky Martiny Francone z Florencie, tanečníčky a choreografky Anny Till z Drážďaň a bratislavským hudobníkom Daliborom Kocianom.

 

KREDITY:

Lost in creation

situation productions / Martina Francone & Anna Till

choreografia & tanec: Martina Francone (IT), Anna Till (GER)

hudba & kompozícia: Dalibor Kocian (SK)

scéna & kostýmový dizajn: Konstanze Grotkopp (GER)

svetelný dizajn & technické riadenie: Martin Mulik (SK)

dramaturgia: Nora Otte (GER)

choreografické poradenstvo: Alessandro Certini, Charlotte Zerbey (IT)

produkčný manažment: Bettina Lehmann (GER)/ situation productions

slovenský produkčný manažment: Zuzana Kotiková (SK)


Lost in creation je produkciou situation productions v spolupráci s Societaetstheater Dresden, K.A.I.R. Košice Artists in Residence a Fabbrica Europa Florence.

Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Projekt je ďalej podporený: Úradom kultúrnych záležitostí mesta Drážďany, Kultúrnou nadáciou Saska a partnerským programom mestskej rady mesta Drážďany Twin City Drážďany – Florencia.

Podporované HELLERAU – Európskym centrom umenia v Drážďanoch, Tabačkou Kulturfabrik Košice, TanzNetzDresden, Kultopia Drážďany a Villa Romana Florencia.


Lost in creation

Date of the performance: 28th of June at 7 p.m.
Place of the event: Tabačka Kulturfabrik

The universe as a place of longing. The cosmos as an object of projections. Space as an unlimited environment for the invention of potential worlds. Science fiction as an escape from reality.

Two performers turn the stage into unknown dimensions and confront the audience with their imagination of life on distant planets.

Inspired by NASA’s Voyager missions they investigate the self-concept of human existence and the creative aspirations of science.

The satellites Voyager 1 & 2 have been flying through space since 1977 with the mission to explore the planets furthest from Earth. By today, Voyager 1 has long left those behind and entered interstellar space. On board, it carries a golden disc with images, music and sound recordings from planet Earth, meant to give an idea of terrestrial life to potential extraterrestrial intelligence.

To date, there has been no reaction, no answer –

The exploration of space and heavenly bodies is a close interaction of imagination and science. One could say: humanity creates their image of outer space. Theories of the origin of the universe, the quality of planets, and the potential existence of life forms similar to humans are hoped to be verified using photography, measurements, missions. Theories are developed and discarded, calculated anew or altered by more current observations. The creation of space is in constant motion.

“Lost in creation” plays on that gap between knowledge and imagination with its own creations of unknown galaxies and forms of being.

“Lost in creation” is an international production and the first artistic collaboration of dancer and choreographer Martina Francone from Florence, Dresden-based dancer and choreographer Anna Till, and Bratislava’s musician Dalibor Kocian.

CREDITS & WORDING

Lost in creation

situation productions / Martina Francone & Anna Till

choreography & dance: Martina Francone (IT), Anna Till (GER)

music & composition: Dalibor Kocian (SK)

stage & costume design: Konstanze Grotkopp (GER)

light design & technical direction: Martin Mulik (SK)

dramaturgy: Nora Otte (GER)

choreographic advise: Alessandro Certini, Charlotte Zerbey (IT)

production management: Bettina Lehmann (GER)/ situation productions

production management Slovakia: Zuzana Kotiková (SK)

Lost in creation is a production of situation productions in cooperation with Societaetstheater Dresden, Košice Artists in Residence (K.A.I.R.) and Fabbrica Europa Florence.

The project is supported using public funding by Slovak Arts Council. The project is then supported by City of Dresden Cultural Affairs Office, Cultural Foundation of Saxony and Twin City Partnership Programme Dresden-Florence of the City Council Dresden.

Supported by HELLERAU – European Centre for the Arts Dresden, Tabačka Kulturfabrik Košice, TanzNetzDresden, Kultopia Dresden and Villa Romana Florence.