Artist Talk – Ivana Čavić + komentovaná prehliadka – Po búrke

Ivana Čavić – Artist Talk 
Anna Raczyńska – Po búrke / komentovaná prehliadka

12. 6. 2018 / 19.00 hod.
Šopa Gallery, Hlavná 40
Vstup voľný

Pozývame vás na prezentáciu mladej srbskej umelkyne Ivany Čavić, ktorá predstaví svoju tvorbu a projekt, na ktorom intenzívne pracuje v rámci dvojmesačného rezidenčného pobytu v rámci KAIR Košice Artist in Residence. Jeho finálnu podobu budete môcť vidieť na otvorení výstavy 20. júna o 19.00 hod. v priestoroch Šopa Gallery.

Po Ivaninej prezentácii vás Anna Raczyńska prevedie svojou aktuálnou výstavou Po búrke.

Ivana Čavić v súčasnosti študuje fotografiu na Akadémii umení v Novom Sade. Vo svojej fotografickej tvorbe sa venuje príbehom a ich kontextom, pričom skúma hranice dokumentácie a fikcie, súkromného a verejného. Jej práca je založená na výskume, pričom sa často pohráva s fotografickými a textovými naratívmi, ktoré vyvolávajú diskusiu o rôznych typoch čítania osobnej histórie a spomienok. Ivana v minulosti participovala na množstve individuálnych a skupinových výstav a medzinárodných projektov.

https://www.instagram.com/anavi_civac/

Anna Raczyńska žije a pracuje v nemeckom Lipsku. V roku 2015 ukončila štúdium na Akadémii umenia a dizajnu vo Vroclave. V rokoch 2016 — 2017 absolvovala rezidenčné pobyty v Holandsku a Francúzsku. Sochárske diela, objekty a inštalácie tejto umelkyne čerpajú z vizuálnej reality denného života, avšak ignorujú väčšinu pravidiel prirodzenej podobnosti drastickým menením veľkosti, materiálu alebo kontextu, často abstraktným spôsobom. Táto personalizácia častokrát vytvára potrebný priestor na vytvorenie určitých momentov rozprávania, ale na rozdiel od literárneho žánru bájky jej esteticky ladené diela nepotrebujú mať poučujúci záver.

http://annaraczynska.com/
https://www.instagram.com/anna_raczynska_official

Rezidenčný program KAIR Košice Artist in Residence a program tejto galérie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Rezidenčný pobyt Anny Raczyńskej je organizovaný v spolupráci s Goetheho inštutútom v Bratislave. Rezidenčný pobyt Ivany Čavić sa uskutočnil v spolupráci s programom Plants AiR organizácie Novi Sad 2021. Rezidencie ďalej podporilo mesto Košice a organizácia Creative Industry Košice.

__________________
Ivana Čavić – Artist Talk 
Anna Raczyńska – Po búrke / commented tour

12. 6. 2018 / 7 p.m.
Šopa Gallery 
Hlavná 40, Košice
Free entrance

We would like to invite you for a presentation of a young Serbian artist Ivana Čavić who is going to present her work and the project on which she is intensively working within the two-month residency stay within KAIR Košice Artist in Residence. You will be able to see its final version at the opening of the exhibition on the 20th of June in the space of Šopa Gallery.

After Ivana’s presentation, Anna Raczyńska will take you on the tour through her current exhibition Po Búrke.

Ivana Čavić is currently studying photography at the Academy of Fine Arts in Novi Sad. In her photographic work, she is focusing on stories and their context, in which case she is examining the borders of documentation and fiction and borders of privacy and public. Her work is based on the research, while she is often playing with photographic and text narratives, which are provoking a discussion about many types of reading personal history and memories. Ivana has in past participated in many individual and group exhibitions and international projects.
https://www.instagram.com/anavi_civac/

Anna Raczyńska lives an works in Leipzig. In 2015 she has finished her studies at the Academy of Arts and Design in Wroclaw. In 2016-2017 she has participated on residencies in Holland and France. Sculptures, objects, and installations of this artist draw from the visual reality of every-day life, however, they ignore most of the rules of a natural resemblance by drastically changing the shape, material or the context. This personalization creates the needed space for creating certain moments of narrative, but unlike the literary genre of fable her aesthetically tuned works do not need to have a didactic conclusion.
http://annaraczynska.com/
https://www.instagram.com/anna_raczynska_official

The residency program and the program of the gallery are supported using public funding by Slovak Arts Council. The residency stay is organized in cooperation with Goethe – Institut Bratislava. The residency stay of Ivana Čavić is organized in cooperation with the programme Plants AiR of the organization Novi Sad 2021. The residencies are then supported by Košice city and the organization Creative Industry Košice.