Open Call Letisko Košice

Košice 2013 v spolupráci s Letiskom Košice spúšťajú v roku 2014 nový unikátny projekt. Po prvý raz budú mať umelci zo Slovenska možnosť svojou prácou priamo zasahovať do fungovania prosperujúcej organizácie.

 

(Scroll down for English)

Letisko Košice

Letisko Košice je jediným medzinárodným letiskom na území Košického samosprávneho kraja a v roku 2013 prešlo jeho bránami spolu 237 165 cestujúcich. Vďaka pravidelným spojeniam, ktoré sú prevádzkované sieťovými leteckými spoločnosťami sa môžu obyvatelia východného Slovenska z Košíc dostať s jedným prestupom v Prahe alebo vo Viedni do viac ako 200 destinácií po celom svete. Veľmi dôležité spojenie Košíc s Londýnom sa teší veľkej obľube u slovenských i britských cestujúcich a nezastupiteľné miesto v dopravnej infraštruktúre Slovenska má spojenie Košice – Bratislava. Okrem týchto pravidelných spojení sa z Košíc pravidelne realizujú charterové lety do viacerých dovolenkových destinácií. Letisko Košice sa zúčastňuje na rozvoji destinácie Košice nielen svojou aktívnou komunikáciou s leteckými spoločnosťami, ale aj ako člen oblastnej organizácie cestovného ruchu Košice Turizmus a dôležitý partner mesta Košice a Košického samosprávneho kraja.

Projekt

Cieľom celého projektu je podporiť pozitívnu zmenu, tvorivosť bežných zamestnancov, ale aj vedúcich pracovníkov a zvyšovať mieru inovácií ako na strane organzácie, tak aj na strane umelca. Úlohou umelca bude vytvoriť v spolupráci s organizáciou špecifický umelecký projekt, na ktrom budú spolu počas 6 mesiacov pracovať. Pomocou projektu by mali nájsť netradičné formy riešenia problémov, ktoré spolu s organizáciou vopred zadefinujú.

Koho hľadáme

Hľadáme komunikatívnych, flexibilných a otvorených umelcov, ktorých inšpiruje práca s ľuďmi, vzhľadom na to, že na tvorbe sa budú spolupodieľať zamestnanci organizácie. Nemala by im chýbať ani správna dávka sebareflexie a analytické schopnosti, aby dokázali vyhodnotiť situáciu a okolie. Pre umelca bude toto netradičné spojenie priestorom na získane nových skúseností, podnetov a inšpirácie pre ďalšiu tvorbu. Môže túto šancu využiť aj na získanie spätnej väzby na svoju doterajšiu tvorbu, získanie pohľadu „tretej strany“ a nadhľadu na vlastnú tvorbu. Budete pracovať s ľuďmi z nového prostredia a získate znalosti o organizačnej štruktúre a tímovej spolupráci.

Časové obdobie: máj – október 2014

Časová náročnosť: 2 dni v týždni
Umelcovi hradíme: honorár 300€ mesačne,  preplatenie materiálových nákladov

Hľadáme umelcov z oblastí:
– nové médiá, film, fotografia
– divadlo, tanec: herci, režiséri, choreografi a pod.

Prihláška musí obsahovať 4 súbory vo FORMÁTE PDF.:

Portfólio
Životopis
Motivačný list
Kópia výpisu z registra trestov

Deadline: 31.3. 2014
Prihlášky zasielajte na zuzana.kotikova@kosice2013.sk

_______________________________________________________________________________________

Košice 2013 in cooperation with Košice Airport are starting a new unique project in 2014. For the first time there will be an opportunity for artists in Slovakia to directly influence the functioning of prosperous company.

Košice Airport

Košice Airport is the only one international airport in the Košice county and in 2013 it reached 237 165 passengers. Thanks to the regular connections which are carried out by the network airport companies, the inhabitans of eastern Slovakia and Košice can get to more than 200 destinations all around the world via one transfer in Prague or Vienna. Very important – and among passengers also very popular – is connection between Košice and London. Irriplacable position within the Slovak transportation infrastructure has the connection Košice – Bratislava. Besides these, charter flights to various holiday destinations are regularly realized. Therefore, Košice Airport participates  on the development of Košice area by both active communication with airport companies and as a member of the local organisation of tourist traffic Košice Turizmus and as a important partner  of Košice city and Košice county.