Michiko Tsuda (JPN)

TSUDA Michiko (b. 1980, Kanagawa) received her Ph.D. in Film and New Media Studies from Tokyo National University of the Arts in 2013. She pursues the principles of moving images logically through her artistic practice. She applies this method to document the process of perception of space, and her works represent a special broadening and poetic richness in a unique and curious way. Her recent solo exhibitions include Occupants and King in the Configuration Forest (NTT Inter Communication Center[ICC], Tokyo, 2012). Her recent group exhibitions include media/art kitchen (Bangkok Art Contemporary Center [BACC], Bangkok, 2013-2014), GEODESIE (Galerie B-312, Montreal, 2013) and SCI-ART! Science, Art and Illusion, new video art (Solyanka State Gallery, Moscow, 2014). She has participated in screenings such as Yogyakarta International Video Festival, the house of natural fiber [HONF], 2009) and CREAM – the International Festival for Art and Media Yokohama (Yokohama, 2009)

Michiko Tsuda spent two months at residency in Košice within project K.A.I.R. Košice Artist in Residence. The residency was part of cooperation with Youkobo Art Space in Tokio, Japan and was generously supported by EU-Japan Fest Committee.

During her residency, Michiko Tsuda was interested in Slovak museums. First part of her stay she visited East – Slovakian Museum, Mikluš Prison and Slovak Technical Museum. During the research she found out that museum of one of the most famous inventors regarding photography is not that far and she decided to visit Museum of J.M. Petzval in Spišská Belá. She also visited the Slovak National Museum in Bratislava and Bratislava Castle. The objects in museums, but also the buildings of museums are telling us stories. Stories create our view on history which is part of our identity and the way of showing the exhibits is creating a way how the story will be understood. Project ´jet lag´ is exploring the new forms of film with simple principle of moving image. Michiko is using the footage filmed in the museums with different order of editing. Same as if visitors see the exhibits in the museums and „edit“ the information in their mind, sometimes misread or misunderstand the images. The information itself is simply created by the order of images. Along with the videos, Michiko is showing us the path she took while she was building her interpretation of the Slovak history through the visits of the museums.

You can check some photos and read more about the result of her work and exhibition here.

You can watch a short video about Michiko’s residency here/Krátke video o Michiko rezidencii si môžete pozrieť tu:

[youtube id=”HqhJf6pyFlc” width=”400″ height=”275″]

___________________________________________

TSUDA Michiko (1980, Kanagawa) získala titul PhD. v roku 2013 na Štúdiách Filmu a Nových Médií na Národnej Univerzite Umení v Tokiu. Zaoberá sa princípmi pohyblivých obrazov pomocou umeleckých cvičení. Túto metódu používa na dokumentovanie procesu vnímania priestoru a jej práce predstavujú špecifické vysielanie a poetické bohatstvo jedinečného. Má aktuálne za sebou viacero sólo výstav (v Tokiu), ale i skupinových výstav (Bangkok, Montreal, Moskva). Tiež sa však zúčastnila na premietaní Medzinárodného filmového festivalu v Yogyakarte (Indonézia) a na premietaní CREAM – Medzinárodného festivalu umenia a médií v Yokohame.

Michiko Tsuda strávila dva mesiace na rezidenčnom pobyte v Košiciach v rámci projektu K.A.I.R. Košice Artist in Residence. Rezidencia bola súčasťou v Youkobo Art Space v Tokiu a bola štedro podporená EU-Japan Fest Committee.

Michiko Tsuda sa počas svojej rezidencie zaujímala o slovenské múzeá. V prvej fáze jej pobytu navštívila Východoslovenské múzeum, Miklušovu väznicu a Slovenské technické múzeum. Počas výskumu zistila, že múzeum jedného z najslávnejších vynálezcov v oblasti fotografie nie je až tak ďaleko a rozhodla sa navštíviť Múzeum J.M. Petzvala v Spišskej Belej. Taktiež navštívila Slovenské národné múzeum a Bratislavský hrad. Predmety v múzeách, ale taktiež budovy múzeí nám rozprávajú rôzne príbehy. Tieto príbehy tvoria náš pohľad na históriu, ktorá je súčasťou našej identity, a spôsob akým sú exponáty vystavené utvárajú smer akým bude príbeh pochopený. Projekt ´jet lag´ skúma nové formy filmu s jednoduchým princípom pohyblivého obrazu. Michiko používa filmový záznam vytvorený v múzeách s rôznym usporiadaním strihu. Rovnako ako návštevník, ktorý vidí exponáty v múzeách a “edituje” informáciu vo svojej mysli, pričom niekedy môže obrazy nesprávne prečítať alebo zle pochopiť. Samotná informácia je jednoducho vytvorená poradím obrazov. Spolu s videami Michiko vo výstave ukazuje cestu, ktorou šla pri vytváraní svojej vlastnej interpretácie slovenskej histórie skrz návštevy múzeí.

Výsledok jej práce i zopár fotiek z výstavy si môžete pozrieť tu.