August v K.A.I.R.

Aj keď je leto a horúco, K.A.I.R. nezaháľa. Pracujeme, stretávame sa, organizujeme, pripravujeme, inštalujeme, natáčame, diskutujeme, zháňame, cestujeme, workshopujeme, vylepšujeme. A čo konkrétne?

Umelecká dvojica z Írska gethan&myles si prizvali na pomoc so synátorom, ktorý s nimi prišiel na rezidenciu, starých rodičov, a tak sa môžu naplno venovať svojim rezidenčným aktivitám. Stretávajú sa s ľuďmi z Košíc, ktorí v rámci spoločného workshopu majú možnosť vyjadriť, čo pre nich toto mesto znamená a symbolizuje. Gethan&myles by chceli do práce počas svojho pobytu zahrnúť čo najviac ľudí, preto ak máte záujem zúčastniť sa workshopu, tak neváhajte kontaktovať nás alebo priamo ich. Viac o ich prácach a projektoch nájdete aj na ich blogu.

Lisa Premke z Nemecka zas začala aktívne pracovať na svojom koncepte spájania trénovaných operných hlasov so surovým, no stále veľmi pôsobivým zavýjaním jedinečnej psej rasy – československých vlčiakov. Lisa má už za sebou niekoľko návštev chovných staníc, navyše i pár operných spevákov prejavilo záujem o tento projekt. I priestor, ktorý si vybrala v kasárenskom podzemnom parkovisku je vďaka svojej ozvene veľmi zaujímavý.

Na Bielej Noci (Nuit Blanche) 4. októbra budú teda odprezentované aj výsledky dvoch K.A.I.R. rezidencií. Rozhodne si to nenechajte ujsť!

Gruzínka Ana Tsimintia si zas našla ideálne špecifické miesto v cetre mesta na natáčanie pre svoj dlhodobejší projekt Missing particles. Anina rezidencia končí spolu s letom a jej krátky film predstavíme na jeseň,  keďže získala množstvo zaujímavého materiálu a spracovávať ho bude aj po dokončení rezidencie. Určite bude stáť za to!

Matej Al-Ali, rodák z Bardejova, no od detstva žijúci v Česku, sa hneď po svojom príchode chopil práce s drevom. Nápadov, ako využiť verejný priestor v Košiciach má niekoľko, výsledok bude prezentovať začiatkom septembra.

Najnovšie do radov umelcov pribudol Tilmann Meyer-Faje z Holandska. Už si stihol urobiť dôkladný prieskum v Košiciach, ako je to s vypaľovacími pecami, dostupnosťou rôznych druhov hlín a podmienkami pre prácu s keramikou. Koncom septembra to všetko totiž bude aktívne využívať pre svoju prácu.

Ak sa vám tieto informácie zdajú nedostatočné a chceli by ste sa dozvedieť viac, resp. vás niektorý projekt mimoriadne zaujal, tak rozhodne využite možnosť prísť na Open Studios Night dňa 20. augusta. Otvoríme pre vás štúdia, kde sa tvorí a robí, umelci vám predstavia seba i projekty, a celé to zakončíme piknikom, ktorý poskytne priestor na neformálne rozhovory. Presný čas a miesto sa dozviete čoskoro, objavia sa na našom facebooku . Všetci ste srdečne vítaní!

Lisa a Matej však spolu s našou manažérkou Zuzkou na chvíľu odcestovali. Zaviedlo ich to do Topoľčian, kde sa od 1. do 10. Augusta koná Festival pre verejný priestor, spojený s mikro-rezidenciami.  Projekt organizuje občianske združenie Outdoor Gallery na topoľčianskom Nástupišti 1-12, jedným zo spoluorganizátorov je i K.A.I.R..  Umelci sa počas týchto dní zúčastňujú diskusií, prezentácií, prehliadok, spoznávajú mesto, a výsledkom bude ich vlastná intervencia do verejného priestoru. Pre info, foto a video sledujte ich facebook.

V blízkej budúcnosti plánujeme i rezidenciu v spolupráci s občianskym združením Cinefil. Výzva a viac info ku nej bude zverejnené už čoskoro!

Rezidencie a prípravy na prezentácie umelcov sú teda v plnom prúde. Sledujte nás, aby ste nič nezmeškali!

__________________________________________

Even if it is summer and hot, K.A.I.R. is not getting lazy. We work, meet, organise, prepare, install, record, discuss, hunt, travel, workshop, improve. And what exactly?

Artistic duo from Ireland gethan&myles invited their parents to help them with son, who came on the residency with them. So, they can be fully involved in their residential activities. They are meeting people from Košice and through the workshops gathering different meanings and symbols of Košice city for its inhabitants. Gethan&myles would like to include as many people as possible into their work, so if you are interested in taking part on the workshop, do not hesitate to contact either us or directly them. More about their works and projects is to be found on their blog.

Lisa Premke from Germany has already started to actively work on her concept of mixing trained opera voices with rough, but still very impressive howling of the spectacular dog breed – Czechoslovakian wolf dog. Lisa already visited a few dog-clubs, moreover, couple of opera singers have shown an interest in this project. Even the space which she chose for her performance – in the Kasárne underground parking place is very interesting thanks to its echo.

Thus, during The White Night (Nuit Blanche) on October 4th there will be results of two K.A.I.R. residencies presented. You should definitely be part of it!

Georgian Ana Tsimintia has found perfect space in the city centre for filming for her project Missing particles. Ana’s residency ends along with the summer and her short film will be presented in autumn. She has gathered a lot of very interesting material and will be processing it even after her residency. It will surely be worth it!

Matej Al-Ali, born in Bardejov, but living in Czech Republic since childhood, has right after his arrival started to work with wood. He has already plenty of ideas how to use the public space in Košice, the result will be presented at the beginning of September.

The newest incomer is Tilmann Meyer-Faje from Netherlands. He started with a little market research to know how it is in Košice with the ovens for ceramics, availability of different kinds of clays and conditions for the work with ceramics. Eventually, he will use it all for his own work.

If you consider these information incomplete and you would like to get to know more, or some particular projects caught your attention, you should definitely come to Open Studios Night on August 20th. We will open our studios, where the work is done and created, artists will present themselves and their projects, and a highlight will be picnic, which will provide a space for non-formal conversations. Specific time and place will be published soon, it will appear on our facebook. You are cordially invited!

Lisa and Matej, along with our manager Zuzka are also enjoying a bit of travelling. It brought them to Topoľčany, where Festival for public space connected with the micro-residencies is happening – lasting from August 1st until August 10th. This project is organised by the civic association Outdoor Gallery on the Nástupišťe 1-12 (Platform 1-12), K.A.I.R being one of the co-organisators. During these days, artists are taking part on discussions, presentations, excursions, getting to know the city, and the outcome of their stay will be their own intervention into the public space. For more info, photo or video keep an eye on the facebook event.

In the close future we also plan a residency in the cooperation with the civic association Cinefil. Open call and more info about it will be published soon enough!

As you can see, the residencies and preparations for the final presentations of artists are at their best. Follow us, so you can stay updated!