Open Call Cinefil

Cinefil Košice* aka Košice film cartel and K.A.I.R. Košice Artist in Residence are announcing an open call for a filmmaker residency. Chosen author will during 10 weeks create a film whose theme should in a creative way relate to the city of Košice – whatever that means. Residency starts 6.10. and ends 15.12. . The resident is not obliged to spend whole 10 weeks in Košice. Final film will be of course presented in Košice at the end of the stay.

Filmmakers commit to create an audiovisual artwork during their stay in Kosice in these categories:

 • Fiction film
 • Documentary film
 • Animated film
 • Dance film

In case of interest send us by email to film@kinousmev.sk:

 • CV
 • Portfolio consisting of 5 finished works (in case they are online, we only require the links)
 • Short motif or a theme of the film you wish to realise in Košice

No later than 24:00 on 8.9.2014

Chosen candidate will get:

 • 1500€
 fee
 • Travel reimbursement up to 200€
 • Accommodation
 •  Atelier / Studio
 • Technical support
 • Production and local support

 

Call open: 11.8.2014

Deadline for submissions: 8.9.2014, 24:00

Results delivered: 15.9.2014

 

*Long term efforts of Cinefil o.z. are focused on returning the best of film to the city of Košice. The priority though is the re-opening of a good (art) cinema. We have a concrete cinema in mind – Kino Úsmev at Kasárenské námestie in Košice. In order to to get film out of the poor-neighbor position in relation to other artistic disciplines we have decided to prepare a new thing – filmmaker residency that will result in an original short film. We will borrow experiences from K.A.I.R. Košice Artist in Residence, that works with residencies and their development for several years now. Independent film production is something that we miss in the city and it also is something that puts stress on the fact that (quality) production needs a space for exhibition.

__________________________________________________________________________________

Cinefil Košice* aka košický filmový kartel a K.A.I.R. Košice Artist in Residence otvárajú výzvu na filmársku rezidenciu. Vybraný tvorca bude počas desiatich týždňov pracovať na tvorbe krátkeho filmu, ktorého téma bude ľubovoľne ale hlavne kreatívne súvisieť s mestom Košice – nech to znamená čokoľvek. Rezidenčný pobyt sa začne 6.10. a skončí 15.12. pričom rezident nemusí nevyhnutne stráviť celých 10 týždňov v Košiciach. Finálne dielo bude na konci pobytu prezentované ako inak v Košiciach.

Filmári sa zaväzujú počas rezidenčného pobytu v Košiciach vytvoriť audiovizuálne dielo v jednej z týchto oblastí:

 • Hraný film
 • Dokumentárny film
 • Animovaný film
 • Tanečný film

V prípade záujmu nám zašlite emailom:

 • 
CV
 • Portfólio pozostávajúce z 5 relevantných prác (ak ich máte online, stačí nám 5 linkov)
 • Stručný námet alebo tému filmu realizovaného v Košiciach
 • to všetko na adresu film@kinousmev.sk najneskôr do 8.9. 00:00 CET

 Vybraný kandidát získa:

 • Honorár 1500 €
 • Preplatenie cestovných nákladov do výšky 200€
 • Ubytovanie
 • Ateliér
 • Technické zabezpečenie
 • Produkčný a lokálny support

 

Vyhlásenie výzvy 11.8.


Deadline pre posielanie podkladov 8.9.

Výsledky výzvy 15.9.

 

*Úsilie Cinefil o.z. sa dlhodobo sústredí na prinavrátenie toho najlepšieho z filmového diania do Košíc. V prvom rade ale na opätovné otvorenie dobrého (rozumej artového) kina. Konkrétne máme na mysli znovuzrodenie Kina Úsmev na Kasárenskom námestí v Košiciach. Keďže nechceme aby filmová tvorba v Košiciach bola chudobnejším susedom ostatných umeleckých disciplín, rozhodli sme sa pripraviť pre nás novú vec a tou je umelecká rezidencia, ktorej výsledkom bude krátky film. Skúsenosti nám požičia K.A.I.R. Košice Artist in Residence, ktorý s rezidenciami úspešne pracuje dlhodobo už niekoľko rokov. Práve nezávislá filmová tvorba v meste akosi chýba a takisto poukazuje na to, že ona sama potrebuje miesto na prezentáciu.