Monika Vrancová (SK)

Monika Vrancová (*1985, Košice) studied at the Faculty of Arts, Technical University in Košice (2006 – 2012) where she has completed a postgradual studies and has been awarded a degree of Master of Art (Mgr. Art) in Graphic and Experimental Art Work. She was trained under the supervision of Professor Rudolf Sikora during the period 2006 – 2012. In her last year of master’s studies she worked under the supervision of Professor Peter Rónai. In 2013 she was nominated into the final of the national competition „Painting – VUB Foundation Award for Painting for Young Artists“  that is designed for professional painters below 35 years. She lives and works in Košice.

In her art works she focuses on the theme of death, disruption and decomposition, which is being perceived by her as a subconscious land of the mind – “The land of the dark forest”.  Sometimes she links together general but also personal circumstantial evidences and elements that are very closely connected with the theme of the end as memento mori (sculls, bones – animal remains, stylised surgery tools, knives, or trees attacking fungi, and others). Monika puts together graphical and painting approaches, which sometimes overlap and shift from the surface area visual art work into the installations. This is very closely connected with the material – the plaster board, she usually works with.

She uses in her art work the author’s technique in which the painting is blended together with tearing off the individual layers of the engraved or scraped areas. Or sometimes she combines the individual parts into the objects. This material also refers to the illustrated theme – its instability and sublimation that causes an unstoppable mortality. It allows her to show not only an imaginative land but also shift into the abstract geometrical plastic art / sculpture, but with maintained traces of the initial perception of the painting.

Monika spent two months (February and March) in Krems, Austria. The host organization was AIR Artist in Residence Krems.

________________________________________________________________________________________

Monika Vrancová (*1985, Košice) študovala na Fakulte umení Technickej Univerzity v Košiciach v ateliéri Grafiky a experimentálnej tvorby pod vedením profesora Rudolfa Sikoru v rokoch 2006-2012. Posledný ročník magisterského štúdia absolvovala pod vedením profesora Petra Rónaia.

Tohto roku bola nominovaná do finále VÚB maľby 2013. Žije a tvorí v Košiciach.

“Vo svojej tvorbe sa venujem téme smrti, rozpadu a rozkladu, ktorú vnímam ako podvedomú krajinu mysle – „Krajinu temného lesa“. Niekedy spájam všeobecné ale aj osobné indície a prvky úzko spojené s témou konca ako memento mori (lebky, kosti – pozostatky zvierat, štylizované chirurgické nástroje, nože, či huby napádajúce stromy a iné). Spájam grafické a maliarske prístupy, ktoré niekedy presahujú plošné vyobrazenia a prechádzajú do inštalácii. S tým veľmi úzko súvisí materiál, s ktorým najčastejšie pracujem – sadrokartón. Pri práci využívam autorskú techniku, v ktorej sa prelína maľba so strhávaním jednotlivých vrstiev, s rytými a rýpanými plochami alebo jednotlivé časti kombinujem do objektov. Tento materiál tiež odkazuje na zobrazovanú tému – jeho nestálosť a sublimáciu, ktorá spôsobuje nezadržateľnú mortalitu a taktiež mi umožňuje prejsť od zobrazenia imaginatívnej krajiny až k abstraktnému geometrickému sochárstvu avšak so zachovanými stopami po predchádzajúcom vnímaní obrazu.”

Monika Vrancová sa v mesiacoch február a marec zúčastnila rezidenčného pobytu v Rakúskom meste Krems v rámci rezidenčného programu AIR Artist in Residence Krems.