Kristina Forbat (GER)

Kristina Forbat, the Slovakian born city writer for Košice 2013 came from Hamburg, Germany, in April 2013 to stay for 5 months in Košice.

Košice was once her birthplace. With her parents and her older sister she immigrated as a little girl to West Germany where she grew up. Kristina studied Political Sciences, Communication Studies and Journalism under a bicultural study program in France and Germany. She has lived in Hamburg for two years where she worked in documentary film productions as well as a translator.

While her residency in Košice she was maintaining an Internet blog about the European Capital of Culture. She focused on cultural events and social aspects of life in Košice. In her blog she also covered the cultural diversity of her home town, reporting on Jews, Roma, Ruthenians and Hungarians living in Košice and the surroundings. She posted her articles on a German and Slovak blog, parts of them appeared in the English language on the K.A.I.R. website.

German website: http://stadtschreiber-kaschau.blogspot.sk/

Slovak website: http://mestsky-kronikar-kosice.blogspot.sk/

Speaking the Slovak language, Kristina entered into close interaction with local people. She was especially interested in the dramatic historical events which occurred in her hometown in the 20th century. During her stay she developed an oral history film project. She interviewed the citizens of Košice about their experiences during the regime change. “My grandmother said once, that she lived in five different republics without having moved out of this town – I wanted to discover what she meant.”

Together with a local film company, Kristina realized a documentary film on the history of Košice. This film constitutes the final project of her five-months-residency as City Chronicler.

As city writer of Košice 2013 Kristina joined the K.A.I.R. team at the beginning of April within a fellowship of the “Deutsches Kulturforum östliches Europa” (German Culture Forum for Eastern Europe). (German Culture Forum for Eastern Europe).

You can watch a short video about Kristina’s residence here/Krátke video o Kristininej rezidencii si môžete pozrieť tu:

[youtube id=”vHQhFXqoGcM” width=”400″ height=”275″]

______________________________________________________________________________________

Kristína Forbat, blogerka pre Košice 2013, narodená na Slovensku, prišla z Hamburgu v Nemecku v Apríli 2013 na 5 mesačnú rezidenciu. Košice sú miestom, kde sa narodila, neskôr však imigrovala ešte ako malé dievča do západného Nemecka, kde vyrastala. Kristína študovala Politické vedy, Komunikačné štúdie a Žurnalistiku na bikultúrnom študijnom programe vo Francúzsku a Nemecku. Býva v Hamburgu už dva roky, kde pracovala na produkcii dokumentárnych filmov, ale aj ako prekladateľka.

Počas svojej rezidencie v Košiciach zveľaďovala internetový blog o Európskom hlavnom meste kultúry. Sústredila sa na kultúrne udalosti a sociálne aspekty života v Košiciach a v okolí. Vo svojom blogu taktiež poukázala na kultúrnu diverzitu svojho rodného mesta, písanim o Židoch, Rómoch, Rusínoch a Maďaroch žijúcich v Košiciach a okolí. Svoje články zverejnila na Nemeckom a Slovenskom blogu, niektoré sa objavili aj na stránke K.A.I.R. v anglickom jazyku.

Nemecká webstránka: http://stadtschreiber-kaschau.blogspot.sk/

Slovenská webstránka: http://mestsky-kronikar-kosice.blogspot.sk/

Keďže hovorí po Slovensky, Kristína mala možnosť úzko spolupracpvať s miestnym obyvateľstvom. Obzvlášť sa zaujímala o dramatické historické udalosti, ktoré sa objavili v jej rodnom meste v 20. storočí. Počas svojho pobytu vytvorila filmový projekt ústnej histórie. Zhovárala sa s obyvateľmi Košíc o ich zážitkoch počas zmeny režimu. “Moja stará mama raz povedala, že bývala v piatich rôznych republikách bez toho, aby sa vôbec pohla zo svojho mesta – A tak som chcela preskúmať, čo tým myslela.”

Spoločne s miestnou filmovou spoločnosťou, Kristína vytvorila dokumentárny film o histórii Košíc. Tento film sa stal jej finálnym projektom počas päťmesačnej rezidencie ako Kronikárky Mesta.

Ako blogerka pre Košice 2013 sa Kristína pripojila ku K.A.I.R. tímu v Apríli pod členstvom v “Deutsches Kulturforum östliches Europa” (Nemecké kultúrne fórum pre Východnú Európu).