Juka Araikawa (JAP)

As an artist straddling Los Angeles and Yokohama, conventional ideas of home and the unfamiliar seem to exist in close vicinity.

“My body of work explores places read about and visited, composite spaces that are the product of imperfect memory. Objects are drawn and erased and moved and redrawn: the outlines of objects removed are barely present, emphasizing the fragility of memory. The details of my paintings are sometimes familiar and general, other times heightened by exaggeration. The theatricality of the environments depicted is often the result introducing imagery of the great outdoors into smaller, more manageable indoor spaces.” (Juka Araikawa)

Juka Araikawa came to Košice at the beginning of March and stayed for three months. In Košice she worked with curator Juliana Sokolová who wrote about her work: “In Meet me in the middle, Juka Araikawa explores the ways in which journeys structure relations between places and our experiences of them: unlikely places linked together by one person’s passing through them, places scattered on the wayside around our journeys and joined by them, places which unwittingly collect around us and then without warning drip into a situation in a completely different place, geographically and atmospherically removed.”

This residency is part of our collbaboration with Youkobo Artspace in Tokio and supported by EU-Japan Fest Japan Committee.

Juka presented her works in frame of an exhibition Meet me in the middle located at Strojarenska 3. You can check the photos from the opening on our Facebook fan page.

You can watch a short video about Juka’s residency here/Krátke video o Jukovej rezidencii si môžete pozrieť tu:

[youtube id=”S1U6xdsrQyU” width=”400″ height=”275″]

______________________________________________________________________________________

Keď umelec pendluje medzi Los Angeles a Yokohomou, zaužívané vnímanie domova a neznáme sa navzájom nevylučujú.

„Základ mojej práce tvorí skúmanie miest, o ktorých som čítala, či ich navštívila, priestorov, ktoré sú výsledkom nedokonalej pamäte. Objekty nakreslím, potom vymažem, premiestnim a prekreslím. Obrysy vymazaného objektu sa dajú ledva rozoznať, a to zdôrazňuje krehkosť našej pamäte. Detaily mojich malieb sú niekedy známe a všeobecné, inokedy sú práve zosilnené preháňaním. Teatrálnosť mnou zachyteného prostredia je častokrát výsledkom predstavenia obrazovosti veľkých vonkajších priestorov do priestorov menších, vnútorných, lepšie zvládnuteľných.“ (Juka Araikawa)

Juka Araikawa prišla do Košíc na začiatku Marca 2013 a strávila tam 3 mesiace. Pracovala pod vedením Juliany Sokolovej, ktorá napísala o jej práci: „V Meet me in the middle (Stretneme sa v prostriedku), Juka Araikawa skúma spôsoby, akými cestovanie ovplyvňuje vzťahy medzi miestami a našimi zážitkami z nich: ako nepravdepodobné miesta môžu byť prepojené ľuďmi, ktorí nimi prechádzali, miesta plynúce okolo nás počas našich ciest, miesta, ktoré sa chtiac-nechtiac okolo nás zbierajú, a potom bez varovania vyústia do situácie na úplne odlišnom mieste.“

Táto rezidencia bola súčasťou našej spolupráce s Youkobo Artspace v Tokiu a podporovaná bola EU-Japan Fest Japan Committee. Juka prezentovala svoje diela v rámci výstavy Meet me in the middle (Stretneme sa v prostriedku), ktorá sa konala na Strojárenskej ulici číslo 3. Fotky si môžete pozrieť tu alebo na našej Facebook fanpage.