Ján Gašparovič (SK)

Ján Gašparovič (*1981) in his work systematically explores sound, light, space and various biological, chemical or physical processes. The results of his work, even if often only in the form of in-process scientific experiments, are always the demonstration of clear and perfect idea and form.

“I use soldering, lenses, measuring instruments, sound system, thermal camera,.. I am interested in chemical and physical experiments, decomposition and composition of the light, spatial relations, noise and sound, analog approach. On the beginning, there are experiments, tests, researches, at the end objects and (visual) messages about their performance and function which you can see but also to try.”

Site specific works of Ján Gašparovič show his artistic versatility but the main focus is still on the works closely connected with scientific knowledge. And this is the field in which Ján Gašparovič is the solitaire on the Slovak contemporary art scene, where the boundaries between the science, technology and art are rarely crossed. With the scientific orientation, his works are always perfectly designed in minimalistic spatial design. With the same effort and perfectionism which we can find in his works he manages, since 2010, one of the most progressive independent Slovak galleries – Plusmínusnula gallery in Žilina.

Ján will spend two months September – October 2015 at the residency which is part of long term cooperation with the art centre Halle 14 in Leipzig, Germany.


Ján Gašparovič (*1981) vo svojich prácach systematicky skúma zvuk, svetlo, priestor, a rôzne biologické, chemické alebo fyzikálne procesy. Výsledky jeho práce, aj keď často len v podobe rozpracovaných vedeckých pokusov, sú vždy demonštráciou čistej a perfektnej myšlienky a formy.

„ Používam pájkovačky, šošovky, meracie prístroje, zvukovú aparatúru, termokameru, … Zaujímajú ma chemické a fyzikálne pokusy, rozkladanie a skladanie svetla, priestorové vzťahy, hluk a zvuk, analógový prístup. Na začiatku sú pokusy, testy, výskumy, na konci objekty a (vizuálne) správy o ich vykonaní a fungovaní, ktoré si môžete nielen pozrieť, ale najmä vyskúšať. “

Site specific práce Jána Gašparoviča dokazujú jeho umelecký všestrannosť, no hlavné ťažisko stále zostáva na prácach úzko prepojených s vedeckými poznatkami. A práve toto je oblasť, v ktorej je Ján Gašparovič solitérom na scéne slovenského súčasného umenia, kde sa hranice medzi vedou, technikou a umením prekračujú len málokedy. Napriek ich vedeckej orientácii sú jeho práce vždy perfektne prevedené, v minimalistickom priestorovom dizajne.

S rovnakou usilovnosťou a perfekcionizmom, aký nájdeme v jeho prácach, vedie od roku 2010 jednu z najprogresívnejších nezávislých slovenských galérií – galériu Plusmínusnula v Žiline.

Ján sa zúčastní dvojmesačnej rezidencie v mesiacoch september a október, ktorá je súčasťou dlhodobej spolupráce s umeleckým centrom Halle 14 v nemeckom Lipsku.