Andrea Kalinová (SK)& Martin Zaiček (SK) – Abandoned (Re)creation

Andrea Kalinová (visual artist) and Martin Zaiček (architect) collaborate from 2011 as initiative Abandoned (re)creation.

Their work deals with the issue of derelict, abandoned or endangered architecture of the 20th century (in particular with modernism of recreation object as spa, hotels, swimming pools and etc.) and its possible preservation by means of artistic interventions and alternative forms of protesting. They are trying to find an answer to the question whether art and art activism can achieve any change in this respect.

The aim of Abandoned (re)creation is to draw, revive and activate attention and interest of local residents as well as visitors to “abandoned” architecture by means of artistic interventions or projects situated directly in town. Using a language of contemporary art the project tries to reflect an alarming state of the local monuments of modern architecture. Furthermore it tries to contribute to their preservation for the next generations as well as connect art with activism.

This project started in Slovakia, in Trenčianske Teplice, a spa town with a rich appearance of abandoned modernist buildings from Czech architects: Bohuslav Fuchs and Jaromír Krejcar.Abandoned (re)creation will gradually spread into other spa towns, to research and map the condition and value of existing modernist architecture relics.

www.abandonedrecreation.com

www.andreakalinova.net

Andrea and Martin has taken a challenge of two months (January and February 2015) residency in Tbilisi, Georgia. Look at the pictures from their residency. This residency was made possible also thanks to the cooperation with GeoAIR.

You can read about the adventures of Andrea and Martin on our blog .

_________________________________________________________________________

Andrea Kalinová (vizuálna umelkyňa) a Martin Zaiček (architect) spolupracujú od roku 2011 ako iniciatíva Opustená (re)kreácia.

Ich práca sa zaoberá zanedbanou, opustenou alebo ohrozenou architektúrou 20. storočia (najmä rekreačnými objektami modernizmu ako napríklad kúpele, hotely, kúpaliská a podobne) a možnosťou ich zachovania pomocou umeleckých intervencií a alternatívnych foriem protestu. Snažia sa nájsť odpoveď na otázku, či je možné v tomto ohľade dosiahnuť nejakú zmenu pomocou umenia a umeleckého aktivizmu.

Cieľom Opustenej (re)kreácie je vyvolať, vzkriesiť a aktivovať pozornosť a záujem ako miestnych obyvateľov tak aj návštevníkov ku “opustenej” architektúre pomocou umeleckých intervencií alebo projektov umiestnených priamo do mesta. Projekt používa jazyk súčasného umenia a tým sa snaží poukázať na alarmujúci stav miestnych monumentov modernej architektúry. A čo viac, snaží sa prispievať k jej zachovaniu pre ďalšie generácie, ale aj spojiť umenie s aktivizmom.

Tento projekt začal na Slovensku v Trenčianskych Tepliciach, v kúpeľnom mestečku s mnohými dôkazmi opustených modernistických budov českých architektov: Bohuslav Fuchs a Jaromír Krejcar. Opustená (re)kreácia sa bude postupne rozširovať aj medzi ostatné kúpeľné mestá, aby sa urobil prieskum a mapovanie stavu a hodnoty existujúcich modernistických architektonických reliktov.

www.abandonedrecreation.com

www.andreakalinova.net

Andrea a Martin prijali výzvu dvojmesačnej rezidencii (január a február 2015) v Tbilisi, Gruzínsko. Táto rezidencia sa uskutočňuje aj vďaka spolupráci s GeoAIR.

O rezidenčných dobrodružstvách Andrey a Martina si môžete prečítať na našom blogu.