Kata Tranker (HU)

jún 5, 2017 Žiadne komentáre »
Kata Tranker (HU)

Kata Tranker patrí k najmladšej generácii Maďarských umelcov. So záujmom o spoločensky citlivé témy sa zameriava na ľudskú prirodzenosť a hranicu medzi zdaním a realitou. Výsledkom jej socio-historickej analýzy zameranej na symbiotické vzťahy sú otázky identity. Inštalácie zložené z rôznych kresieb a objektov sú často naratívne, pričom neponúkajú divákovi lineárny dej alebo interpretáciu. Umelkyňa tvorí priestorové systémy založené na fikcii, ktoré v divákovi vyvolávajú otázky a ponúkajú priestor na interpretáciu. Vzhľadom na to je autorkin spôsob využitia výstavného priestoru nielen prezentáciou jednotlivých prác ale taktiež previazaným komplexom príbehov, ktoré robia z každého prvku neoddeliteľnú časť väčšieho celku.“  (Rita Somosi)

Kata Tranker sa v mesiacoch jún – august zúčastní rezidenčného pobytu v Košiciach. Rezidencia je podporená Višegradskym fondom a organizáciou Creative Industry Košice.


“Belonging to the youngest generation of Hungarian artists, Kata TRANKER‘s socially sensitive focus of interest has long been on the human nature and the boundary between appearance and reality. Her socio-historical analysis – focusing on the symbiotic relationships – results in identity questions. The installations composed of variable drawings and objects are mostly narrative, but not giving the viewer a linear plot or interpretation. The artist creates fiction based spatial systems that raise questions for the viewer and offer room for interpretation. Accordingly, the artist’s use of exhibition space is not merely a presentation of individual works but also weaves together complex stories that make each work and item an indispensable part within a larger whole.”  (Rita Somosi)

Kata Tranker will take part on the residency in Košice from June to August. The residency is supported by Visegrad Fund and Creative Industry Košice.

Podobné články

Nechajte odkaz

Vaša e-mailová adresa nebude zobrazená. Povinné polia sú označené *