Ivana Čavić – Day (1) 48

jún 25, 2018 Žiadne komentáre »
Ivana Čavić – Day (1) 48

Ivana Čavić – Day (1) 48
Otvorenie výstavy: 27. 6. 2018 o 19.00 hod.
Trvanie výstavy: 28. 6. — 13. 7. 2018
Otváracie hodiny: PO — PIA, 16.00 — 18.00
Šopa Gallery, Hlavná 40, Košice

Ivana Čavić patrí do nastupujúcej generácie srbských vizuálnych umelcov. Výstavný projekt Day (1) 48 je vizuálnou esejou, v ktorej autorka prostredníctvom fotografie a inštalácie spája dokument s fikciou a skúma hranicu medzi súkromným a verejným. Vďaka spolupráci s lokálnymi umelcami navštívila počas svojej dvojmesačnej rezidencie niekoľko ateliérov, mala možnosť nahliadnuť do ich súkromného sveta, skúmať rôzne prístupy uvažovania a umelecké postupy. Výsledkom sú fotografie, ktoré neportrétujú umelca a nedokumentujú ani jeho diela, ale zaznamenávajú proces jeho tvorby, nástroje a materiály, to, čím sa obklopuje a čo v konečnom dôsledku vytvára jedinečný charakter daného miesta. Ivana Čavić uvažuje nad vzťahom medzi umelcom a ateliérom a samotnou výslednou (re)prezentáciou diel v priestore, v ktorom sa nachádzame. Zámerne stiera alebo zahmlieva hranicu medzi týmito dvoma svetmi – medzi súkromným a verejným, medzi ateliérom a výstavným priestorom galérie.

Ivana Čavić v súčasnosti študuje fotografiu na Akadémii umení v Novom Sade. Jej práca je založená na výskume, pričom sa často pohráva s fotografickými a textovými naratívmi, ktoré vyvolávajú diskusiu o rôznych typoch čítania osobnej histórie a spomienok. Ivana v minulosti participovala na množstve individuálnych a skupinových výstav a medzinárodných projektoch.

Rezidencia je organizovaná v spolupráci s programom Plants AiR organizácie Novi Sad 2021. Rezidenčný program z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Pobyt ďalej podporilo mesto Košice a Creative Industry Košice.


Ivana Čavić – Day (1) 48
The opening of the exhibition: 27th of June at 7 p.m.
Duration of the exhibition: 28. 6. — 13. 7. 2018
Opening hours: PO — PIA, 16.00 — 18.00 hod.
Place of the event: Šopa Gallery, Hlavná 40, Košice

Ivana Čavić belongs to the forthcoming generation of Serbian visual artist. The exhibiting project Day (1) 48 is a visual essay in which the author connects through photography and installation the document with fiction and she is exploring the border between the private and public. Thanks to the cooperation with the local artist she has visited several studios during her two-month residency, she had an opportunity to look into their private life, inquire about different attitudes of thinking and artistic methods. The result is photographs which are not portraying the artist and documenting his works, but they record the process of the work in making, instruments and materials, things by which the artist is surrounded and what in the end creates the unique character of the precise place. Ivana Čavić is thinking about the relationship between the artist and the studio and the resulting (re)presentation of the work in the space, in which we are finding ourselves. She is wiping and blurring on purpose the border between these two worlds – between the private and public, between the studio and the exhibiting space of the gallery.

Ivana Čavić is currently studying photography at the Academy of Arts in Novi Sad. Her work is based on research, while she often plays with photographic and text narratives, which are triggering the discussion about different types of reading the personal history and memories. Ivana has in the past participated in many individual and group exhibitions and international projects.

The residency is organized in cooperation with the programme Plants AiR of the organization Novi Sad 2021. The residency programme is supported using public funding by Slovak Arts Council. The residency stay is then supported by the city Košice and Creative Industry Košice.

Podobné články

Nechajte odkaz

Vaša e-mailová adresa nebude zobrazená. Povinné polia sú označené *