Anna Raczyńska – Po búrke

máj 29, 2018 Žiadne komentáre »
Anna Raczyńska – Po búrke

Otvorenie výstavy: 6. 6. 2018 o 19.00 hod.
Trvanie výstavy: 7. 6. — 6. 7. 2018
Otváracie hodiny: PO — PIA, 16.00 — 18.00 hod.
Miesto konania: Šopa Gallery, Hlavná 40, Košice

Výstavný projekt Po búrke je výsledkom trojmesačnej rezidencie v rámci projektu KAIR Košice Artist in Residence. Autorka odkazuje na jeden z najpopulárnejších citátov: „After the Storm, the Sun will Shine“ („Po každej búrke raz vyjde slnko“). Táto krátka veta je metaforou na ťažké životné skúsenosti a situácie, ktoré sa striedajú s pozitívnym prežívaním a spoločne vytvárajú pomyselnú uzatvorenú slučku. Umelkyňa si pre svoje diela vyberá prvky z architektúry a urbánneho prostredia mesta, ale taktiež predmety, ktoré sú súčasťou priestoru galérie. Tak ako v predošlých prácach autorky, aj tu je prítomný silný element irónie.

Anna Raczynska (*1990, Poľsko) patrí k najmladšej generácii poľských umelcov. Vo svojich dielach pracuje so súčasným formálnym jazykom a čerpá z vizuálnej reality každodenného života. Napriek tomu jej objekty a inštalácie ignorujú väčšinu pravidiel prirodzenej podobnosti drastickým menením veľkosti, materiálu alebo kontextu. Anna Raczynska v roku 2015 ukončila štúdium na Akadémii umenia a dizajnu vo Vroclave a v rokoch 2016 — 2017 absolvovala rezidenčné pobyty v Holandsku a Francúzsku. V súčasnosti žije a pracuje v Lipsku.

http://annaraczynska.com/

Trojmesačný rezidenčný pobyt Anny Raczynskej je organizovaný v spolupráci s Goetheho inštutútom v Bratislave. Program galérie a rezidenčný program z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Rezidenčný program ďalej podporili Creative Industry Košice a mesto Košice.


Anna Raczyńska – After the Storm

The opening of the exhibition: 6. 6. 2018 at 7 p.m.
Duration of the exhibition: 7. 6. — 6. 7. 2018
Opening hours: PO — PIA, 16.00 — 18.00 hod.
Place of the event: Šopa Gallery, Hlavná 40, Košice

The exhibiting project Po Búrke is a result of a 3-month residency programme within the project KAIR Košice Artist in Residence. The author is referring to one of the most popular quotes: „After the Storm, the Sun will Shine“. This short sentence is a metaphor for difficult life experiences and situations which are changing with positive living and together they create an imaginary closed loop. The artist has chosen for her work features from architecture and urban city environment and also objects which are a part of the gallery space. As in the previous works of the artist, there is also present a strong element of an irony.

Anna Raczynska (*1990, Poland) belongs to the youngest generation of Polish artists. In her pieces, she works with contemporary formal language and she draws from the reality of everyday life. Nevertheless, her objects and installations ignore most of the rules of a natural resemblance by drastically changing the shape, material or the context. Anna Raczynska in 2015 has finished her studies at the Academy of Arts and Design in Wroclaw and in 2016 she participated on residencies in Holland and France. Currently, she is living and working in Leipzig.

Three-months residency is organized in cooperation with Goethe – Institut Bratislava. The program of the gallery and the residency program are supported using public funding by Slovak Arts Council. The residency program is also supported by Creative Industry Košice and Košice city.

Podobné články

Nechajte odkaz

Vaša e-mailová adresa nebude zobrazená. Povinné polia sú označené *