Anna Raczynska (PL/GER)

február 19, 2018 Žiadne komentáre »
Anna Raczynska (PL/GER)

Prácu vizuálnej umelkyne Anny Raczynskej (1990, Poľsko) môžeme vnímať ako opakujúci sa pokus o dosiahnutie sveta, ktorý nie je taký surový ako ten náš. Bolo by však príliš jednoduché tento prístup odmietnuť ako len akýsi spôsob úniku. Namiesto hľadania rozptýlenia to vyzerá, že „to čo normálne musí byť strpené“ je analyzované a interpretované v širokom spektre materiálov, vytvárajúc tak snové obrazy, ktoré sú plné nádeje, rovnako ako bezútešnosti. Všetky starostlivo vytvorené sochy a inštalácie – objekty s neistou využiteľnosťou – čerpajú z vizuálnej reality denného života, avšak ignorujú väčšinu pravidiel prirodzenej podobnosti drastickým menením veľkosti, materiálu alebo kontextu, často abstraktným spôsobom. Táto personalizácia častokrát vytvára potrebný priestor na vytvorenie určitých momentov rozprávania, ale na rozdiel od literárneho žánru bájky jej esteticky ladené diela nepotrebujú mať poučujúci záver. Akýkoľvek účinok útechy je potlačený použitím cynickosti, ktorá oponuje silnému elementu naivity v celom jej diele. Jej diváci sú ponechaní v prázdnote medzi empatiou a výsmechom, v konfrontujúcich situáciách, ktoré pôsobia na každého vlastné ľudské vnútro – smiali by ste sa, ak by mi spadla moja zmrzlina?

Trojmesačný rezidenčný pobyt Anny Raczynskej  je organizovaný v spolupráci s Goetheho inštutútom v Bratislave. Rezidenčný program z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Partnerom projektu je Creative Industry Košice.


The work of visual artist Anna Raczynska (1990, Poland) can be taken as a recurring attempt to access a world less crude than our current. Yet it would be too easy to dismiss this as a sort of escapism, but instead of seeking distraction, it seems that “what normally has to be endured” is being analyzed and translated into a broad range of material, creating dreamy images that are equally hopeful and desolate. The carefully crafted sculptures and installations – objects with dubious usability – are all drawing from the visual reality of daily life but yet ignoring most rules of naturalistic resemblance by drastically altering size, material or context in an often abstractive manner. This personalization of the common creates the necessary space to establish certain moments of narration, but unlike the literary genre of the fable her aesthetically pleasing works do not claim to have a didactic outcome. Any effect of consolation is being held back by implementing the cynical, which stands opposed to a strong element of naïveté throughout her œuvre. Her viewers are left in the void between empathy and mockery, in confronting situations that appeal to everyone’s very own humane core – would you laugh if I dropped my ice-cream?

Three-months residency is organized in cooperation with Creative Industry Košice. The residency program is supported using public funding by Slovak Arts Council. The partner of the program is Creative Industry Košice.

Podobné články

Nechajte odkaz

Vaša e-mailová adresa nebude zobrazená. Povinné polia sú označené *